top of page

Danh sách tên miền (Domains list):

(Sắp xếp theo thứ tự lần lượt A,B,C...)

AnhVanGiaoTiep.com        Anh văn giao tiếp                   16 triệu VNĐ
BacSi24h.com                     Bác sĩ 24h                              16 triệu VNĐ
BacSiDongY.com                Bác sĩ Đông Y                        23 triệu VNĐ
BacSy.net                            Bác sỹ                                    16 triệu VNĐ

BanBiA.com                        Bàn bi a                                 16 triệu VNĐ
BanDat.net                           Bán đất                                  11 triệu VNĐ
BanHangTuDong.com          Bán hàng tự động                  10 triệu VNĐ
BanhKeo.net                         Bánh kẹo                                10 triệu VNĐ
BaoDuongOto.com               Bảo dưỡng ô tô                      16 triệu VNĐ
BacSiDinhDuong.com          Bác sĩ dinh dưỡng                 16 triệu VNĐ
BatDongSanLongThanh.com      BĐS Long Thành           16 triệu VNĐ
BatDongSanEcopark.com    BĐS Ecopark                        16 triệu VNĐ
BeBoi.net                              Bể bơi                                     8 triệu VNĐ
BacSiPhuKhoa.com             Bác sĩ phụ khoa                      18 triệu VNĐ
BenhPhuKhoa.net                Bệnh phụ khoa                        10 triệu VNĐ
BenhTri.net                          Bệnh trĩ                                   12 triệu VNĐ
BenhVienDiDong.com         Bệnh viện di động                   9 triệu VNĐ
BenhVienThuY.com             Bệnh viện thú y                      23 triệu VNĐ
BongBan.net                         Bóng bàn                                10 triệu VNĐ
BongBay.net                         Bóng bay                                9 triệu VNĐ
CaCanh.net                           Cá cảnh                                  16 triệu VNĐ
CaCuocTheThao.com           Cá cược thể thao                    86 triệu VNĐ
CaCuocBongDa.net              Cá cược Bóng đá                    18 triệu VNĐ
CaDoBongDa.net                 Cá độ bóng đá                         18 triệu VNĐ
CanHoChungCu.net              Căn hộ chung cư                    18 triệu VNĐ
CanHoCondotel.com            Căn hộ Condotel                     50 triệu VNĐ
CanHoVanPhong.com          Căn hộ Văn phòng                  50 triệu VNĐ
ChamCuuBamHuyet.com     Châm cứu bấm huyệt              16 triệu VNĐ
ChamSocDienThoai.com     Chăm sóc điện thoại                23 triệu VNĐ
ChamSocRangMieng.com    Chăm sóc răng miệng             10 triệu VNĐ
ChamSocToc.com                 Chăm sóc tóc                          16 triệu VNĐ
ChoiChungKhoan.com         Chơi chứng khoán                   16 triệu VNĐ
ChoThueOto.net                   Cho thuê ô tô                           16 triệu VNĐ

ChoThueChungCu.net          Cho thuê chung cư                  18 triệu VNĐ
ChoThueVanPhong.net         Cho thuê văn phòng                28 triệu VNĐ
ChuaBenhHiemMuon.com   Chữa bệnh hiếm muộn            9 triệu VNĐ
ChuaSoiThan.com                 Chữa sỏi thận                         10 triệu VNĐ

ChungCuCaoCap.net            Chung cư cao cấp                   18 triệu VNĐ
ChungCuMini.net                  Chung cư mini                       12 triệu VNĐ

ChupAnh.net        (PR 1)      Chụp ảnh                                 15 triệu VNĐ   
CuoiHoi.net                           Cưới hỏi                                 16 triệu VNĐ
ChuyenPhat.net                     Chuyển phát                           16 triệu VNĐ
CongChungNhaDat.com       Công chứng nhà đất               12 triệu VNĐ

CongChungHanoi.com         Công chứng Hà Nội                12 triệu VNĐ
CongTyDoiNo.com              Công ty đòi nợ                       12 triệu VNĐ

ConLanBangTai.com            Con lăn băng tải                    18 triệu VNĐ
CuaNhua.net                         Cửa nhựa                               16 triệu VNĐ
CuuHo247.com                     Cứu hộ 247                           16 triệu VNĐ
DanhPhom.com                    Đánh phỏm                            23 triệu VNĐ

DaoTaoBongDa.com             Đào tạo bóng đá                    20 triệu VNĐ
DauDaDay.net                       Đau dạ dày                             15 triệu VNĐ
DauTuVang.com                    Đầu tư vàng                           19 triệu VNĐ
DayConThongMinh.com       Dạy con thông minh              10 triệu VNĐ
DayHoc.net                            Dạy học                                 16 triệu VNĐ
DenLed.net  (Pagerank 1)      Đèn Led                                16 triệu VNĐ

DenCaoCap.com                   Đèn cao cấp                           18 triệu VNĐ
DichVuCayXanh.com           Dịch vụ cây xanh                   16 triệu VNĐ
DichVuCuoiHoi.net              Dịch vụ cưới hỏi                     9 triệu VNĐ
DichVuNhaDat.net                Dịch vụ nhà đất                     12 triệu VNĐ

DichVuTinNhan.com            Dịch vụ tin nhắn                    18 triệu VNĐ
DichVuTruyenThong.com    Dịch vụ Truyền thông           18 triệu VNĐ
Didong.com.vn                      Di động                                150 triệu VNĐ

DienThoai.net                        Điện thoại                            150 triệu VNĐ
DienThoaiCu.net                    Điện thoại cũ                        12 triệu VNĐ
DienMatTroi.net                    Điện mặt trời                         18 triệu VNĐ
DieuHoaCu.net                      Điều hòa Cũ                          12 triệu VNĐ
DieuTriUngThu.com             Điều trị ung thư                     28 triệu VNĐ
DietMoiTanGoc.net               Diệt mối tận gốc                    12 triệu VNĐ

DoGoNoiThat.net                  Đồ gỗ nội thất                       18 triệu VNĐ

DoChoiOto.net                       Đồ chơi ô tô                          10 triệu VNĐ
DoXe.net                                Độ xe                                     19 triệu VNĐ
DoLot.net                               Đồ lót                                     8 triệu VNĐ
DuocSi.net                             Dược sĩ                                   15 triệu VNĐ
DongDuoc.com                      Đông Dược                            56 triệu VNĐ
DongHoThongMinh.net         Đồng hồ thông minh             10 triệu VNĐ

DongHoTrangTri.com            Đồng hồ trang trí                  18 triệu VNĐ
DucDong.com    (PR 1)          Đúc đồng                              28 triệu VNĐ

DuAnChungCu.com               Dự án chung cư                    23 triệu VNĐ

DuLichMietVuon.com            Du lịch miệt vườn                 10 triệu VNĐ

DuLichVanHoa.com               Du lịch văn hóa                     16 triệu VNĐ
GiaoDucSom.com                  Giáo dục sớm                        20 triệu VNĐ

GianPhoi.net                          Giàn phơi                               16 triệu VNĐ
GiaiTheDoanhNghiep.com    Giải thể doanh nghiệp           18 triệu VNĐ
HaiBanh.com                         Hai bánh                                28 triệu VNĐ
HangDoc.net                          Hàng độc                               11 triệu VNĐ
HeThongTuoi.com                Hệ thống tưới                         23 triệu VNĐ
HoaQua.net                            Hoa quả                                 16 triệu VNĐ
HoaSap.com                          Hoa sáp                                  18 triệu VNĐ
HocVienToc.com                   Học viện Tóc                        23 triệu VNĐ
HoSoDoanhNghiep.com       Hồ sơ doanh nghiệp              18 triệu VNĐ
IphoneCu.com                       Iphone cũ                              12 triệu VNĐ
IphoneXachTay.com              Iphone xách tay                    12 triệu VNĐ

KhamBenh.net                       Khám bệnh                           16 triệu VNĐ

KinhMat.net                           Kính mắt                               88 triệu VNĐ
 

KiemDinhCongTrinh.com       Kiểm định công trình             10 triệu VNĐ
KiemDinhXayDung.com         Kiểm định xây dựng              8 triệu VNĐ

KhoanCatBeTong.net               Khoan cắt bê tông                 16 triệu VNĐ
KhuyenMaiGiamGia.com        Khuyến mại giảm giá            15 triệu VNĐ
KyNangSinhTon.com               Kỹ năng sinh tồn                   16 triệu VNĐ

Libra24h.com                           Libra - Tiền số Facebook      50 triệu VNĐ
LopOto.net                                Lốp ô tô                                16 triệu VNĐ
LuatSuCuaBan.com                  Luật sư của bạn                    12 triệu VNĐ
LuatSuUyTin.com                    Luật sư Uy tín                       12 triệu VNĐ
MayGiatCu.com                       Máy giặt cũ                          10 triệu VNĐ
MayIn3D.net                            Máy in 3D                            12 triệu VNĐ
MayLoc.net                              Máy lọc                                16 triệu VNĐ
MayLocNuocBien.com            Máy lọc nước biển                23 triệu VNĐ
MayTinhBang.net                    Máy tính bảng                       16 triệu VNĐ
MayVanPhong.net                    Máy văn phòng                     16 triệu VNĐ
MuaBanCanHo.net                  Mua bán căn hộ                     12 triệu VNĐ
MuaBanOnline.net                   Mua bán Online                    19 triệu VNĐ
MuaBanXeCu.net                     Mua bán xe cũ                      12 triệu VNĐ
NamKhoa.net  (Pagerank 3)     Nam Khoa                             16 triệu VNĐ
NgonTinh.net  (Pagerank 1)     Ngôn tình                              10 triệu VNĐ

NhapHangTrungQuoc.net         Nhập hàng Trung Quốc         9 triệu VNĐ
NhuongQuyenKinhDoanh.com  Nhượng quyền KD              23 triệu VNĐ
NganHangSimSo.com              Ngân hàng Sim số                 16 triệu VNĐ
NoiThatPhongBep.com             Nội thất phòng bếp               18 triệu VNĐ
NoiThatOto.net                         Nội thất ô tô                           28 triệu VNĐ
NongNghiepCongNgheCao.com                                            12 triệu VNĐ

PhaDoNhaCu.com                     Phá dỡ nhà cũ                       19 triệu VNĐ
PhongChongMoi.com               Phòng chống Mối                 18 triệu VNĐ
PhongLan.net                            Phong Lan                            16 triệu VNĐ
PhongThi.com                           Phòng thi                              10 triệu VNĐ
PhuKienDienThoai.net              Phụ kiện điện thoại              12 triệu VNĐ
PhuKienDiDong.com                Phụ kiện Di động                 23 triệu VNĐ
PhuKienOto.net                         Phụ kiện ô tô                        10 triệu VNĐ

PhuTung.net                               Phụ tùng                              88 triệu VNĐ
QuyDauTu.com                          Quỹ đầu tư                          86 triệu VNĐ

SanPhuKhoa.net                        Sản phụ khoa                        11 triệu VNĐ
SanXeCu.com                             Sàn xe cũ                             18 triệu VNĐ
ShipHang.net                              Ship hàng                             11 triệu VNĐ

SieuThiDoDong.com                 Siêu thị đồ đồng                   18 triệu VNĐ
SinhTracHocVanTay.com           Sinh trắc học vân tay           16 triệu VNĐ
SuaChuaDienNuoc.net                Sửa chữa điện nước             12 triệu VNĐ
SuaDienNuoc.net                        Sửa điện nước                      12 triệu VNĐ
SuaChuaMayChieu.com             Sửa chữa máy chiếu             10 triệu VNĐ
SuaChuaDieuHoa.net                 Sửa chữa điều hòa                 15 triệu VNĐ
SuaLaptop.net   (Pagerank 2)     Sửa Laptop                            16 triệu VNĐ
SuaChuaLaptop.net                    Sửa chữa Laptop                    16 triệu VNĐ
SuaChuaMayTinh.net                 Sửa chữa máy tính                 16 triệu VNĐ
SuaChuaOto.net                         Sửa chữa ô tô                        12 triệu VNĐ
SuaChuaDienThoai.net               Sửa chữa điện thoại              16 triệu VNĐ

TaiMuiHong.net                          Tai mũi họng                       16 triệu VNĐ
TamLopSinhThai.com                Tấm lợp sinh thái                 18 triệu VNĐ
TaxiTai.net                                  Taxi Tải                                10 triệu VNĐ
ThanhCong.net                           Thành Công                           18 triệu VNĐ

ThangLoi.net                              Thắng Lợi                             18 triệu VNĐ
TenMienNgon.com                     Tên miền ngon

ThamMy.net                                Thẩm Mỹ                             38 triệu VNĐ
ThamMyVien.net                        Thẩm Mỹ Viện                    50 triệu VNĐ
ThayThuocTuVan.com                Thầy thuốc tư vấn               18 triệu VNĐ
TheXanh.com                              Thẻ Xanh                            66 triệu VNĐ
ThitBoKho.com                           Thịt bò khô                        23 triệu VNĐ
ThietBiVeSinh.net                        Thiết bị vệ sinh                 23 triệu VNĐ
ThietBiNhaThongMinh.com       Thiết bị nhà thông minh    23 triệu VNĐ

ThiTruongViecLam.com             Thị trường Việc làm          16 triệu VNĐ
ThiTruongTienAo.com                Thị trường Tiền ảo            25 triệu VNĐ
ThoiTrangGiay.com                     Thời trang Giày                 20 triệu VNĐ
ThoiTrangNam.net                       Thời trang Nam                 18 triệu VNĐ
ThoiTrangTreEm.net                    Thời trang Trẻ em             28 triệu VNĐ
ThueNha.net                                 Thuê nhà                            23 triệu VNĐ
ThueLuatSu.com                          Thuê luật sư                       18 triệu VNĐ
ThuocChuaDauDaDay.com         Thuốc chữa đau dạ dày     12 triệu VNĐ
ThuocChuaUngThu.com             Thuốc chữa Ung thư          16 triệu VNĐ
ThuyCanh.net                               Thủy canh                          9 triệu VNĐ
TiengAnhGiaoTiep.net                Tiếng Anh giao tiếp           18 triệu VNĐ
TiengTrung.net                            Tiếng Trung                       18 triệu VNĐ
TimMach.net                                Tim Mạch                          15 triệu VNĐ
TreHoaVungKin.com                  Trẻ hóa vùng kín                16 triệu VNĐ

TuLanhCu.com                            Tủ lạnh cũ                           10 triệu VNĐ
TuVanUngThu.com                     Tư vấn Ung thư                  18 triệu VNĐ
UxoTuCung.com                         U xơ tử cung                       10 triệu VNĐ
VangBac.net                                 Vàng Bạc                            18 triệu VNĐ
VayTien.net                                  Vay tiền                               18 triệu VNĐ
VeMayBayRe.net                         Vé máy bay Rẻ                     9 triệu VNĐ
VeSinhVanPhong.net                   Vệ sinh văn phòng               10 triệu VNĐ
ViemDaCoDia.com                      Viêm da cơ địa                    15 triệu VNĐ
ViemTuyenTienLiet.com             Viêm tuyến tiền liệt             10 triệu VNĐ
VongXep.com                              Võng xếp                             23 triệu VNĐ
VuonTrenTuong.com                   Vườn trên tường                  18 triệu VNĐ
WebsiteBanHang.com                 Website bán hàng                19 triệu VNĐ
XeDaQuaSuDung.com                Xe đã qua sử dụng              18 triệu VNĐ

XeHonda.com                              Xe Honda                           18 triệu VNĐ
XeNissan.com                              Xe Nissan                           18 triệu VNĐ
XeMay.net                                    Xe Máy                               28 triệu VNĐ
XeMayDien.net                            Xe máy điện                       18 triệu VNĐ
XePhanKhoiLon.com                   Xe phân khối lớn                38 triệu VNĐ

 

bottom of page